Category Archives: Magistritöö seminar I

Probleem, eesmärk ja uurimisküsimused

Probleem (1 lausega): Puudub teadmine, missugused on efektiivsed e-õppe metoodikad humanitaarainete õpetamisel, mis toetaksid haridustehnoloogiliste pädevuste omandamist.

Eesmärk:
1. Selgitada välja, milliste õpetamismetoodikatega on võimalik realiseerida haridustehnoloogilisi pädevusi humanitaarerialade kontekstis.
2. Luua humanitaarainete õppemetoodikate pakett (valida välja potentsiaalsed õpetamismetoodikad, vahendite, ressursside ja õpikeskkonna kasutusviisid (mis on seotud õpetaja ja ka õpilaste haridustehnoloogiliste pädevustega).
3. Katsetada potentsiaalseid metoodikaid haridustehnoloogiliste pädevuste tutvustamise kursusel.
4. Hinnata metoodikaid.

Uurimisküsimused:
1. Kuidas avalduvad spetsiifilised HT pädevused humanitaarhariduse kontekstis?
2. Missuguseid õpetamismeetodeid peaks õpetaja valdama (haridustehnoloogiaga seotud õppevahendite loomine, õpikeskkondade kujundamine, reflekteerimisvahendid)?
3. Missuguseid õppemetoodikaid õpetajakoolituses kasutatakse?
4. …

 

Advertisements

Magistritöö ülesandepüstitus

Tõeliselt esialgsed mõtted esimese ülesande teemal.

  • probleem, mida te oma magistritööga uurida või lahendada soovite;

Leida sobilikke e-õppe vahendeid õpetamaks humanitaaraineid kõrgkoolis.

  • probleemi aktuaalsuse põhjendus

Minu teema tõukub sellest, mida ma oma töö juures näen ja tunnen – humanitaarerialadel  ei ole õpetamisel e-õppe vahenditest niipalju abi, kui võiks olla ja ehk peaks olema. Kuna kõrgkoolis on esmatähtis erialane pädevus, siis pahatihti jääb paljude muude kohustuste kõrvalt enese arendamine õpetajana kõrvaliseks ja õppeprotsessi ettevalmistamisel ei jõuta süveneda sellesse, kuivõrd sobiv on kasutatav metoodika soovitud tulemuse saavutamiseks ega ka uusi õppemetoodikaid välja töötada.

  • seos teoreetilise baasiga

Hetkel nõrk.

  • uurida õppejõududelt, millised on nende õpetamiskäsitlused, -vormid ja meetodid (e-õppes) ja kuidas need seonduvad olemasolevate õpiväljundite saavutamisega
  • e-õppe meetodid
  • töö oodatav tulemus, mõju ja uus teadmine;

Luua omamoodi toolkit, millest õppejõud võiks leida sobivaid vahendeid soovitud õpiväljundite saavutamiseks.

  • 5 märksõna eesti ja inglise keeles, mille alusel teemaga seotud allikaid otsida.

e-learning and humanities, e-learning in higher education, e-learning methodology

 

 

 

16022014230

Rääkisin teemast Kai Pataga, kes kiirelt visandas võimaliku töö kava 🙂 Loodan, et ta on nõus mind juhendama.