Daily Archives: 26. okt. 2013

Teadmusjuhtimine 3.1

 1. Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all?

Teadmusjuhtimise süsteemid on viisid, kuidas organisatsioonis on võimalik teadmust teadlike meetoditega arendada, hoida ja hallata. Paljuski on teadmusjuhtimise areng sõltunud ühiskonna, organisatsioonikultuuri ja tehnoloogia arengust – mida aeg edasi, seda suuremaks muutuvad organisatsioonid ning senised teadmuse edasikandmise viisid enam nii hästi ei tööta. Töökohad eeldavad nende täitjatelt paremaid teadmisi/oskusi ning pidevat enesetäiendamist. Samuti on tehnoloogia areng loonud võimalusi teadmust ammutada, hallata ja edastada ka viisidel, mis ilma tehnoloogiata oleks rasked või võimatud.

Seega on organisatsiooni ja selle liikmete arengu huvides teadlik süsteemne tegelemine teadmusprotsessidega, oma optimaalsete teadmuskäitumiste väljaselgitamine ja juurutamine.

Teadmusjuhtimise  süsteemid:

 1. teadmushõive (kogumine) ja teadmusloome (capture and creation systems)

Toetavad  uue vaiketeadmuse või väljendatud teadmuse loomise protsessi või sünteesi eelnevatest teadmistest (organisatsiooni seest või väljastpoolt). Teadmusjuhtimise protsessid: kombineerimine (väljendatud teadmise võimendamine)  ja sotsialiseerimine (uue vaiketeadmuse loomine ühistegevuses).

Teadmushõive protsessid:

  • andmete eeltöötlemine – puhastamine, kombineerimine, osadeks jaotamine, transformeerimine ja normeerimine.
  • teadmiste hankimine – andmekaeve (data mining) tehnoloogiad
     • kasulike mustrite avastamine suurtest andmehulkadest
     •  andmete muutmine kasulikeks teadmisteks
     • prognoosiv (predictive) ja kirjeldav (descriptive) analüüs
     • veebi andmekaeve võib jaotada kolmeks:
      • veebi struktuuri andmekaeve – kategooriate loomiseks
      • veebi kasutamise andmekaeve – kasutaja käitumismustrid
      • veebi sisuandmekaeve – veebi sisust uue teadmuse loomine
  • järelanalüüs – tulemuste hindamine, teadmiste rakendamine

Teadmushõive tehnoloogiad:

 • Story-telling
 • Mõistekaart (concept map) – teadmiste modelleerimine ehk teadmuse struktureerimine ja mõistetevaheliste tähendusseoste esile toomine. Novak (1972)
 1. teadmuse jagamine (knowledge sharing systems)

Väljendatud teadmuse või vaiketeadmuse edastamine teistele isikutele (teadmusrepositooriumid).

Teadmusjagamise süsteemid:

 • kasulikud õppetunnid (lessons learned) – süstematiseeritud juhtumi aruanded, hoiatussüsteemid, parimad kogemused, kasulikud õppetunnid
 • teadmiste lokaatorsüsteemid (expertise locator systems)
 • organisatsiooni mälu (organizational/corporate memory)
 • praktikakogukonnad – eelkõige vaiketeadmiste jagamiseks (tegevusvaldkond, kogukond, tegevus, eesmärgid, ressursid)
  • arenguetapid: potentsiaal, ühendamine, aktiivne tegevus, hajumine, mälestus
  • kogukondlik õppimine – õppimise situatiivsus (experience-based learning), vaiketeadmus (õpitakse matkides), kaudne osalus (passiivse osaluse võimalus)
 1. teadmuse rakendamine (knowledge application systems)

Toetavad protsesse, kus teatud isikud rakendavad teiste inimeste  teadmisi, ilma neid ise omandamata.

·        Ekspertsüsteemid – teadmussüsteem jäljendab inimeksperdi otsustusprotsessi ja “vestleb” kasutajaga sellise eksperdi kombel

o       teadmusbaas (the knowledge base) – valdkondlikud faktid, seosed ja heuristika + teadmuse taasesitusviisid (kui… siis… )

§         produktsioonisüsteemid (production)

§         semantilised võrgud

§         freimid (raamistik, struktuur, põhikava)

o       tööruum (the work space)

o       kontrollstruktuur (the control structure)

o       kasutajaliides (the interface)

o       ekspert –> järeldusahelad ja reeglid (erialaprobleemi lahendusmeetodid) –> teadmussüsteemi teadmusinsener –> prototüüp –> faasideks jagamine –> eesmärkide täpsustamine –> mõisteline ja talitlusanalüüs –> lõplik süsteem

o       pindteadmus (välisel vaatlusel saadud) ja süvateadmus (terviktalitlus)

·        Otsuste vastuvõtmise süsteemid

·        Nõuandvad süsteemid

·        Vigade diagnoosimise süsteemid

·        Tehnoabisüsteemid

Teadmusjuhtimise tehnoloogiad – infotehnoloogiaid, mis soodustavad teadmusjuhtimist.

 1. Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud?

Teadmusjuhtimise protsessid on protsessid, mis organisatsioonis teadmusega toimuvad. Protsessid on seotud süsteemidega, mille abil protsesse hallatakse. Süsteemse lähenemise aluseks on sobiva(te) mehhanismi(de) ja/või tehnoloogia(te) valik, mille kaudu saab teadmust organisatsiooni eesmärke silmas pidades kõige optimaalsemalt juhtida.

Advertisements