Daily Archives: 7. okt. 2013

Teadmusjuhtimine 2. moodul

Teadmusjuhtimise põhikomponendid, protsessid ja infrastruktuur

Teadmusjuhtimine sisaldab kahte olulist komponenti:

 • Teadmusjuhtimise protsessid
  • Teadmuse avastamine (Knowledge discovery) – eelnevatest teadmistest uute teadmiste sünteesimine
   • Kombineerimine – väljendatud teadmiste kombineerimisel saadakse keerulisemaid (more complex) väljendatud teadmisi – reconfiguration, recategorization, and recontextualization
   • Sotsialiseerimine (socializing) – vaiketeadmiste sünteesimine ühistegevuse käigus
  • Teadmuse tabamine (Knowledge capture) – vaiketeadmiste muutmine väljendatud teadmiseks ja vastupidu
   • Eksternaliseerimine – vaiketeadmiste dokumenteerimine, verbaliseerimine ja jagamine
   • Internaliseerimine – töötajad omandavad vaiketeadmisi (ka organisatsioonist väljaspool)
  • Teadmuse jagamine (Knowledge sharing)
   • Socialization
   • Exchange – väljendatud teadmiste edastamine
  • Teadmuse rakendamine (Knowledge application) – saadaolevat teadmust kasutatakse otsuste tegemisel
   • Direction- ekspertjuhendamine
   • Routines – teadmuse sisestamine protseduuridesse, reeglitesse ja normidesse, mis mõjutavad tulevasi toiminguid
 • Teadmusjuhtimise süsteemid
  • Teadmuse avastamise (discovery) süsteemid – uue (vaike- või väljendatud) teadmuse loomine andmete või informatsiooni põhjal, või olemasolevaid teadmisi sünteesides
   • Teadmuse loomise süsteemid (creation) –
    • Data Mining tehnikad. Teadmuse avastamine andmebaasidest – algoritmide abil kogutakse infomustreid
    • Web Mining – struktuuride, kasutajate (kliki-) ja sisuanalüüs
  • Teadmuse tabamise (capture) süsteemid – inimestes, artefaktides või infos peituva vaiketeadmuse eksplitseerimine
   • Storytelling
   • Concept mapping J.D. Novak – uued kontseptsioonid asetuvad olemasolevasse kognitiivsesse struktuuri – CM on noded (sõlmpunktid) ja nendevahelised suhted noolte või joonte kujul
   • Concept-based reasoning – inimkäitumise modelleerimine taktikalistes või operatiivsetes olukordades
  • Teadmuse jagamise (sharing) süsteemid – kommunikatsiooniprotsessid, teadmusrepositooriumid, kasutatakse praktikakogukondades
   • Juhtumiraportid
   • Hoiatussüsteemid
   • Best practices andmebaasid
   • Lessons learned süsteemid
   • Expertise locator süsteemid – teadmised selle kohta, missugune ekspert omab just seda teadmist
  • Teadmuse rakendamise (application) süsteemid – kui inimesed rakendavad teadmisi, neid ise omandamata (???)
   • Eksperdi hinnang, otsuse toetamine, nõuandmissüsteemid, vea diagnoosimise süsteemid, helpdesk

Teadmusjuhtimise protsesse ja süsteeme mõjutab:

 • Teadmusjuhtimise infrastruktuur (Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010)
  • Organisatsioonikultuur (organisatsioonis toimivad normid ja väärtused, sh arusaamine teadmusringluse olulisusest ja selle toetamine)
  • Organisatsiooni struktuur – kuidas on jagatud, kontrollitud ja koordineeritud rollid, võim ja vastutus, kuidas liigub info tasandite vahel (horisontaalne/vertikaalne), töötaja positsioon
   • Hierarhiline
   • Detsentraliseeritud
  • Organisatsiooni IT-infrastruktuur – andmete töötluse,  säilitamise ja kommunikatsioonitehnoloogiate ja -süsteemide kogum ja protsessid
  • Üldteadmised (common knowledge) – üksikeksperdi teadmiste edendamine teiste teadmistega kokkupuutes
   • Ühine keel ja sõnavara
   • Jagatud normid
   • Individuaalsete teadmiste tunnustamine
   • Ühine teadmiste raamistik
   • Spetsiaalteadmised
  • Füüsiline keskkond
   • Ruumid (buildings), nende võimalik eraldatus
   • Tööruumide paiknemine, suurus ja tüüp
   • Koosolemisruumide arv, suurus, paiknemine jne
 • Teadmusjuhtimise mehhanismid – struktuursed meetodid toetamaks teadmusjuhtimist
  • Õppimine tegevuse käigus (learning by doing)
  • Töökohal õppimine (on-the-job training)
  • Vaatlemine (learning by observation)
  • face-to-face meetings
  • lisaks veel organisatsioonipoliitika, standardid, uute töötajate väljaõpetamine, rotatsioon, interdistsiplinaarsed projektid jne.
 • Teadmusjuhtimise tehnoloogiad – it-tehnoloogiad, mis hõlbustavad teadmusjuhtimist
  • Teadmiste omandamiseks
  • Teadmiste jagamiseks (foorumid, ekspertsüsteemid jne)
  • Teadmiste säilitamiseks (andmebaasid, inforepositooriumid jne)

Teadmusjuhtimise tsükli mudelid

Sirje Virkuse integreeritud mudel ehk teadmusjuhtimise tsükli peamised etapid:

 • Teadsmushõive (kogumine) ja teadmusloome (capture and creation)
 • Teadmuse jagamine ja levitamine (knowledge sharing and dissemination)
 • Teadmuse omandamine ja rakendamine (knowledge acquisition and application).

Wiigi mudel:

Wiigi mudel

McElroy mudel:

McElroy mudel

Bukowitz ja Williams:

Bukowitzi ja Williamsi mudel

Meyer ja Zack:

Meyeri ja Zacki mudel

Teadmusringluse protsessid

SECI ehk Nonaka mudel (1991) – neli erinevat teadmusloome mustrit:

 1. Sotsialiseerimine (vaikiv -> väljendatud) – üksikisikute omavaheline suhtlemine
 2. Eksternaliseerimine (väljendatud -> väljendatud) – vaiketeadmiste dokumenteerimine – üksikisiku teadmisest grupi mentaalseks maailmaks
 3. Kombineerimine (väljendatud -> vaikiv) – luuakse keerulisem ja süstematiseeritum teadmine
 4. Internaliseerimine (vaikiv  -> vaikiv) – uue teadmuse teke

Mudel toimib spiraalselt. Vt skeemi

SECI mudel

Advertisements